اتوکلاو افقی بیمارستانی

 

اتوکلاو افقی استریلیزاتور 6200 لیتری برای استریل و بی خطر سازی و امحاء پسماندهای بیمارستانی