اتوکلاو افقی بیمارستانی
 

اتوکلاو افقی استریلیزاتور 6200 لیتری برای استریل و بی خطر سازی و امحاء پسماندهای بیمارستانی
 

 

مطالب مرتبط :